Uzungöl Teleferik Projesi İhalesi


İLAN

T.C. ÇAYKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin,

a) Adı: “TRABZON İLİ ÇAYKARA İLÇESİNDE UZUNGÖL İLE KARESTER YAYLASI ARASINDA PLANLANAN TELEFERİK TESİSİNİN YAPIMI VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İŞLETİLMESİ İŞİ”

b) Konusu: Trabzon ili Çaykara ilçesinde Uzungöl ile Karester Yaylası arasında planlanan Teleferik tesisinin yapımı ve sözleşme süresince işletilmesi için kiraya verilmesi ve bu süre sonunda İşletmeciye devir edilmesi işidir. Kiracı, yaptığı tesise ait demirbaşları ve binaları sözleşme süresinin sonunda bakım ve onarımları yapılmış çalışır şekilde Çaykara Belediyesine fatura karşılığında ( BirTürkLirası " izbedel " ile Belediyenin ticari kayıtlarında yer alabilmesi için ) devir edecek, bırakacaktır.

c) Yapılacağı yer: Trabzon İli Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesi

2- İhale ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler

2.1.İhale usulü: İhale 2886 sayılı “Devlet İhale Kanununun” 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

a) Yeterlik başvurularının ve tekliflerin sunulacağı adres: Işıklı Mahallesi Belediye Sok. No: 12/201 Çaykara /TRABZON

b)Yeterlik değerlendirmesi ve ihalenin yapılacağı yer: Işıklı Mahallesi Belediye Sok. No: 12/201 Çaykara /TRABZON

c)İhale yeterlik dosyasının sunulacağı son tarih ve saat : 25.12.2018 tarihinde Türkiye saati ile saat 13:30 a kadar.

d)Yeterlik değerlendirmesi ve ilk fiyat teklifinin açıklandığı tarih ve saat ( 1. OTURUM ) : 25.12.2018  tarihinde Türkiye saati ile saat Saat : 13:30

e)İkinci fiyat teklifinin sunulacağı tarih ve saat ( 2. OTURUM ) : 25.12.2018 tarihinde Türkiye saati ile saat : 14:00   

3- İhale dokümanının görülmesi ve temini

3.1. İhale dokümanı, aşağıda belirtilen adreslerde görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların, İşletmeci tarafından hazırlanan CD ortamındaki ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yerler: Işıklı Mahallesi Belediye Sok. No: 12/201 Çaykara /TRABZON (Çaykara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Işıklı Mahallesi Belediye Sok. No: 12/201 Çaykara /TRABZON (Çaykara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

c) İhale dokümanı satış bedeli: 2.000,00.-TL + % 18 K.D.V.   

4-Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi ;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde , bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin 20.000.000,00.-TRY (YirmimilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter , mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında , ortaklardan biri , birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2.Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat miktarı; yapım işi karşılığı 2.500.000,00.-TRY (İkimilyonbeşyüzbinTürkLirası) dir.

4.3. İstekli, son on beş yıl içinde yurt içinde ya da yurt dışında kamu ya da özel sektörde  (A) Alt Yapı İşleri - XIX. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım işiyle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin 25.000.000,00.- TRY tutarında iş deneyim belgesine sahip teleferik üreticisi ile bu işin yapımına ilişkin düzenlenmiş iyi niyet anlaşma belgesini sunacaktır.

4.4. Tekliflerin dili:

4.4.1. Başvuru ve teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, başvurunun ve teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 5 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

5.1. İhale , yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6-İş ortaklığı

6.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

7-Konsorsiyum

7.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8. Tekliflerin verilmesinde temel kriter

8.1. İhale konusu işin yapılacağı alanın 2018 yılı itibariyle yıllık ( 12 aylık ) kira bedeli 1.500.000,00-TRY (BirmilyonbeşyüzbinTürkLirası) ’dir. Kira ödemesi, ihale konusu işin yapı ruhsatının (inşaata başlama izni) alındığı tarihte başlar. İhale konusu işin yapı ruhsatının alındığı tarih 2018 yılından sonraki bir yıl olursa, yıllık kira bedeli TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE ve Y-TÜFE oranlarının aritmetik ortalaması olan oran ile güncellenir. İşletmenin başladığı tarihin yıl içinde herhangi bir güne rastlaması halinde, işletmenin başladığı tarihten 31 Aralık tarihine kadar geçen süre için kira bedeli; işletmenin başladığı tarih ile 31 Aralık tarihi arasındaki sürenin 12 aylık süreye oranı ile 1.500.000,00-TRY (BirmilyonbeşyüzbinTürkLirası)‘ nin çarpılması yöntemiyle belirlenecektir. Bu kıst sürenin bitiminden itibaren , 1 Ocak tarihinden itibaren , işletme süresi boyunca yıllık ( 12 aylık ) kira bedeli hesabı bu kira bedeli üzerinden yapılacaktır. İşletmenin başladığı tarihinden sonraki ilk 1 Ocak tarihinde, bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE ve Y-TÜFE oranlarının aritmetik ortalaması olan oran kadar kira bedeli arttırılacaktır. Y-ÜFE ve Y-TÜFE oranlarının aritmetik ortalamasının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. Artış net kira bedeli üzerinden yapılacaktır.Takip eden yıllarda aynı yöntem uygulanacaktır. Yıllık kira bedeli aynı yıl içinde 3 eşit taksitte ödenecektir. Ödemeler 1 Mart, 1 Haziran ve 1 Eylül günü mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenecektir.

8.2. İstekli, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde, Çaykara Belediyesi tarafından ihale konusu işin proje hazırlık çalışmaları için yapılmış harcamalara karşılık 1.750.000,00-TRY (BirmilyonyediyüzellibinTürkLirası) tutarındaki bedeli Çaykara Belediyesine ödeyecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenecektir.

8.3. İstekli, ihale konusu işe ait tesis işletmeye alındığı tarihten itibaren , 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında, işletilen tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı üzerinden % 10 ‘dan az olmamak şartıyla belirleyeceği yüzdelik payı, yıllık kiraya ve Çaykara Belediyesinin harcamalarına karşılık olan 1.750.000,00-TRY (BirmilyonyediyüzellibinTürkLirası) tutarındaki bedele ilave olarak İşletmeci’ye ödemeyi teklif edecektir. ( Tesisin işletmeye alındığı tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise o tarihten 31 Aralık tarihine kadarki ve yine sözleşmenin sona erdiği tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise , 1 Ocak tarihinden o güne kadar işletilen tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı esas alınacaktır.) Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenecektir.

8.4. İhale konusu işin yapılacağı yaklaşık 3.500 m2 alandaki kamulaştırma işlemleri İşletmeci, kamulaştırma bedellerinin ödemeleri ise İstekli tarafından yapılacaktır. İstekli, kamulaştırmalar için yapacağı ödemeleri İşletmeciye yapacağı yıllık kira ödemelerinden düşecektir. Yıllık kira bedeline uygulanacak kesinti, kira bedelinin en fazla %50 ‘si oranında olabilecektir. 

9-Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanması ile başlar, 29 yıl sonra sona erer.                     

 

Hanefi TOK

          Çaykara  Belediye Başkanı

 


05.12.2018 16:45:18     1979

İletişim

  • Işıklı Mahallesi Belediye Sok. No:12 D:2 PK:61940
    Çaykara/TRABZON
  • (0462) 616 10 29
  • (0462) 616 14 68
  • info@caykara.bel.tr
Hanefi TOK
Çaykara Belediye Başkanı